Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση - κοινωνικό μέρισμα, Τι ισχύει για τους Δόκιμους Σημαιοφόρους του Λιμενικού Σώματος

Email This
Αριθμ. Πρωτ.:60/14    

ΠΡΟΣ:
Διευθυντή Σπουδών  Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος (ΣΝΔ/ΣΔΣΛΣ)
Πλοίαρχο ΛΣ ΣΙΓΟΥΡΟ Ευάγγελο

Κύριε Διευθυντά, 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος αναφορικά με την επικείμενη διανομή του κοινωνικού μερίσματος και την καταβολή της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης σε μαθητές παραγωγικών σχολών μεταξύ των οποίων και οι δόκιμοι 

Σημαιοφόροι, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω:
1. Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. οικ.2/29184/0022/8.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΗ-ΞΒ4) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι μαθητές των παραγωγικών σχολών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που προέρχονται από ιδιώτες δεν (ε) δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €) που θα καταβληθεί στα στελέχη (ένστολους) των ΕΔ & ΣΑ. Ως εκ τούτου, μόνο οι μαθητές που προέρχονται από τις τάξεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και με δεδομένο ότι δικαιούνταν την 31.01.2014 τακτικές αποδοχές κάτω του προβλεπομένου ορίου, είναι δικαιούχοι της εν λόγω χρηματικής ενίσχυσης, ενώ δεν απαιτείται από μέρους τους οποιαδήποτε ενέργεια αφού η καταβολή θα πραγματοποιηθεί με καταστάσεις που θα συντάξει η αρμόδια Υπηρεσία για την εκκαθάριση των αποδοχών τους.

2. Κατόπιν διευκρινίσεων του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προς συνδικαλιστικούς φορείς, οι μαθητές των παραγωγικών σχολών που προέρχονται από ιδιώτες, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και τις λοιπές προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. Δ12 1063610 ΕΞ2014/16.04.2014 (ΑΔΑ : ΒΙΗΧΗ-ΕΞΕ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μέσω του TAXISnet (www.gsis.gr) προκειμένου να λάβουν το διανεμόμενο κοινωνικό μέρισμα ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των δοκίμων Σημαιοφόρων παραμένοντας στη διάθεσή τους για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν απαιτηθεί [πληροφορίες : Υποπλοίαρχος ΛΣ (Ο) Φύκας Γεώργιος (Οργανωτικός Γραμματέας ΠΕΑΛΣ), τηλ. 210-4220050 ].

Για το Δ.Σ.
          Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης ΣΑΪΤΑΚΗΣ           Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου