Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΑΛΣ: Πρόταση προσθήκης τροπολογίας για την ίση μεταχείριση Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με όμοια προσόντα

Email This


Αριθμ. Πρωτ. 09/13
  
Προς :
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Κωστή ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ   

Κοιν.: 
κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο ΛΣ ΜΠΑΝΤΙΑ Δημήτριο  

Κύριε Υπουργέ,

Στο πρόσφατα δημοσιευθέν Π.Δ. 81/2012 (άρθρο 55) καθορίζεται η διαδικασία προαγωγής Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που προήχθησαν στον βαθμό του Σημαιοφόρου μέσω των γραπτών εξετάσεων που προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.4473/1965 «Περί Ελέγχου της Ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 102 Α΄) και στις οποίες επέτυχαν. 

Στο εν λόγω άρθρο όμως, δεν συμπεριελήφθησαν 24 Αξιωματικοί προερχόμενοι από Σχολή ΔΥΛΣ, εκτός οργανικών θέσεων, οι οποίοι είναι οι τελευταίοι που συμμετείχαν στην γραπτή δοκιμασία, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, αλλά προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφόρου με το Ν.2935/01 (ΦΕΚ 162Α /19-07-2001). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προάγονται νεότεροί τους, των ιδίων προσόντων Αξιωματικοί, με συνέπεια την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης Αξιωματικών με όμοια προσόντα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξεταστεί η δυνατότητα της παρακάτω προσθήκης στο υπό προώθηση σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», ως εξής:

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ΠΔ 81/2012 (ΦΕΚ 139Α /14-06-2012) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που συμμετείχαν επιτυχώς στην γραπτή δοκιμασία σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 23 του Ν.4473/1965 (ΦΕΚ 102Α/31-05-1965) “περί ελέγχου της Ναυσιπλοΐας, επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων” και προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφόρου με το Ν.2935/01 (ΦΕΚ 162Α/19-07-2001) “Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις”». 

Η παρούσα διάταξη έρχεται να απαλείψει μία αδικία, προκειμένου να υπάρξει ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του Νόμου για όλους τους Αξιωματικούς προερχόμενους εκ ΔΥΛΣ, οι οποίοι προήχθησαν με όμοιες διατάξεις. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ          Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου