Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Τελικό κείμενο τροπολογίας νόμου για την επαναχορήγηση του εκλογικού επιδόματος στο σύνολο του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας όπως κατατέθηκε και συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων

Email This

Αριθμ. Πρωτ.:20/12


Σας γνωστοποιούμε το τελικό κείμενο της σχετικής τροπολογίας νόμου για την επαναχορήγηση του εκλογικού επιδόματος στο σύνολο του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας όπως κατατέθηκε και συζητήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων:


ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ — ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

«Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

1. Άρθρο 19 παράγραφος 10: Στην εσωτερική παράγραφο 1 του άρθρου 131 της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «Εσωτερικών» διαγράφεται η λέξη «και» και τίθεται κόμμα και μετά τις λέξεις «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» προστίθενται οι λέξεις «και Προστασίας του Πολίτη».
2. Άρθρο 19 παράγραφος 10: Στο τέλος της εσωτερικής παραγράφου 1 του άρθρου 131 της παραγράφου 10 του άρθρου 19 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ. »

Η επαναθεσμοθέτηση του εκλογικού επιδόματος για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας κρίνεται θετική, όμως το ποσό που διατίθεται για τον σκοπό αυτό είναι ελάχιστο και αναντίστοιχο με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ             Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣΣχετ: Επιστολή της ΠΕΑΛΣ για το Εκλογικό Επίδομα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου