Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

«Μάχιμη πενταετία»

Email This
clip_image002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αριθμ. Απόφ. 384/2003 Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
Αριθμ. 1309/2003 Βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Πειραιά
Πειραιάς: 02-02-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 03 /12«Μάχιμη πενταετία»

Με αφορμή ερωτήματα που μας τίθενται αναφορικά με το θέμα και για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α΄) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.» για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2015 και μετά, δηλαδή στις 31-12-2014 δεν θα έχουν συμπληρώσει 24,5 χρόνια + 1 ημέρα συντάξιμης υπηρεσίας (έτη υπηρεσίας + στρατός + ασφάλιση σε φορέα κύριας ασφάλισης + άλλη Δημόσια υπηρεσία), δικαιούνται σύνταξης εφόσον συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:
1. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου (ΠΔ 169/07) .
2. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι 5 έτη, συμφώνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του ΠΔ 169/07 καθώς και του άρθρου 8 του Ν.2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.
3. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) περί διαδοχικής ασφάλισης (παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.3865/10).
και επιπρόσθετα
4. Ο χρόνος σπουδών (Ν.3996/11 ΦΕΚ 170 Α΄).

Μετά τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η αναγνώριση ή μη της μάχιμης πενταετίας αφορά τον καθένα χωριστά. Στις περιπτώσεις όμως που απαιτείται η εξαγορά του χρόνου για την συμπλήρωση των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας λειτουργεί επ’ ωφελεία των συναδέλφων, γιατί αφενός κατοχυρώνει χρόνο πραγματικής συντάξιμης Υπηρεσίας ως πραγματική εργασία και αφετέρου η αναγνώριση του, γίνεται με χαμηλές εισφορές. Συγκεκριμένα, με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη σε ποσοστό (20%) επί της αποζημίωσης για την πέρα του πενθημέρου εργασία και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ         Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου