Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Προάγονται στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

Email This

imageΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1228
30 Δεκεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Με το από 15 Δεκεμβρίου 2011 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18,19 πργ. 1 (ββ), 21,
26, 34 πργ. 4 και 74 πργ. 1 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος
κυρώθηκε με το Ν. 3079/02 (311 Α):
1. Προάγονται στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
Τεχνικού οι Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικοί, που
συμπλήρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 19 πργ. 1 (ββ) του Ν. 3079/02 τον ελάχιστο χρόνο
παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής τους λογιζομένης από 10 Δεκεμβρίου 2011:
01. Σαραντόπουλος Στυλιανός του Ανδρέα (Α.Μ. 60Τ)
02. Γκέκας Σωτήριος του Θεόδωρου (A.M. 61T)
03. Κούρουπας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (A.M. 62T)
04. Γώγος Παντελεήμων του Γεωργίου (A.M. 63T)
05. Παπαδοπούλου Ηλέκτρα του Ιωάννη (A.M. 64T)
06. Κερεβανιάν Γρηγόριος− Κουρκέν του Ναζαρέτ (A.M. 66T)
07. Ζαχαρακόπουλος Χρήστος του Αντωνίου (A.M. 68T)
08. Παπανικολάου Γεώργιος του Κωνσταντίνου (A.M. 69T)
09. Χριστάκης Βασίλειος του Γεωργίου (A.M. 71T)
2. Προάγονται στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
Οικονομικού οι Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
Οικονομικοί, που συμπλήρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 19 πργ. 1 (ββ) του Ν. 3079/02 τον
ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 10
Δεκεμβρίου 2011:
01. Τζαράκη Αθηνά του Χαράλαμπου (A.M. 01 Ο)
02. Κόττα Παρασκευή του Σάββα (A.M. 02 Ο)
03. Πέρρου Θεοδώρα του Γεωργίου (A.M. 03 Ο)
04. Μάζης Φώτιος του Σπυρίδωνος (A.M. 04 Ο)
05. Φύκας Γεώργιος του Περικλή (A.M. 05 Ο)
3. Προάγεται στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
Ιατρού ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιατρός, που
συμπλήρωσε σύμφωνα με το άρθρο 19 πργ. 1 (ββ) του Ν. 3079/02 τον ελάχιστο χρόνο
παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής του λογιζόμενης από 10 Δεκεμβρίου 2011:
Κανταράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ.Ε. 71)
Οι ανωτέρω Αξιωματικοί έχουν όλα τα νόμιμα για την προαγωγή αυτή προσόντα, προς
πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων στον βαθμό αυτό.
(Αριθμ. έγκρ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Προστασίας του Πολίτη: 83178/20−12−2011).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου